Preview Mode Links will not work in preview mode

AgilaHRpodden

Dec 18, 2018

Agila budgetar och dynamisk styrning
I detta avsnitt gästas Frida Mangen av Knut Fahlén.
De diskuterar hur organisationer kan och bör utveckla och ändra om sina traditionella management processer och ekonomiska styrning så att den passar bättre till dagens omvärld och behov.
 
Knut är managementkonsult,...


Dec 4, 2018

Denna vecka gästas Frida Mangen av Erik Schön.

Det blir ett samtal om smått och gott så som ledarskap, kultur och mänskligt varande. Hur hanterar vi oönskade beteenden, vad är kultur och skiljer den sig mellan länder? Är mätetal bra och hur skapar vi strategier i komplexa kontexter?

Samarbetspartner/sponsor